Du är här

SFP är inte lika med SFPv

Medlemsföretagen i Svensk Ventilation har kommit överens om att beräkna eleffektivitet för fläktar och luftbehandlingsaggregat enligt V-skrift 1995:1 (rev 2000). V-skriften behandlar beräkning och kontroll av SFPv-värde. Boverket definierar SFPv för enskilt aggregat. Den europeiska standarden EN 13779 beskriver också hur SFPv ska beräknas.

SFP står för specifik fläkteleffekt Specific Fan Power och index V innebär att beräkningarna görs med säkerställning av läckageriktningen för roterande värmeväxlare. Detta görs för att få rätt mängd uteluft in i byggnaden.

När en roterande värmeåtervinnare ingår i aggregat ska följande redovisas:
• Renblåsningsflöde inklusive läckage (m3/s)
• Extra tryckfall i frånluftsspjäll vid behov, för att säkerställa rätt läckageriktning (Pa)

Indata ska baseras på att filtren är rena och att värmeåtervinnare och kylbatteri är torra. I exemplen på bilderna är tilluften 6,3 m3/s i båda fallen. Men det är endast när tryckbalans råder som all den luften är uteluft. Om aggregatet, med rotor, körs med tryckobalans riskerar en del av tilluftsflödet att vara återluft.

 

Exempel på SFP:

Vad är SFP?

Exempel på SFPv:

Vad är SFPv?

Att inte räkna med SFPv kan ge betydligt högre driftskostnad än förväntat
Om ett aggregat med roterande värmeväxlare är beräknat med SFP och det ställs in med rätt renblåsningsflöde och trimtryck så kan SFP öka markant, vilket innebär en högre energianvändning.

Om trimtrycket och renblåsningsflödet inte justeras finns det risk för att få tillbaka frånluft i tilluften. Vid jämförelse mellan olika databeräkningar/fabrikat är det viktigt att kontrollera att de är räknade med SFPv. Annars kan det innebära att man väljer ett för litet aggregat med följden att energianvändningen riskerar att bli större än beräknat.

Räkneexempel
1) Luftflöde: 6,3 m3/s
SFP: 2,0
Driftskostnad för fläktar i 20 år: 1 000 000 SEK

2) SFP 2,0 justeras in med rätt renblåsningsflöde samt tryckfall över trimspjäll vilket
medför ett SFPv på 2,2.
Driftskostnad för fläktar i 20 år: 1 100 000 SEK
Det innebär en 10 % högre driftskostnad.

Beräkning med SFP kan resultera i att aggregatet blir för litet för att kunna uppnå önskad prestanda. Beräkna alltid med SFPv.

Följ oss gärna: