Du är här

Vad innebär den nya filterstandarden ISO 16890?

Den 1 juli 2018 fick ventilationsbranschen en helt ny standard för klassificering av luftfilter. Men vad var orsaken till bytet och vad innebär det för dig som hanterar filter?

 

Två standarder ersätts av en

Tidigare fanns det två standarder för klassificering av luftfilter i ventilationsutrustningar – EN 779: 2012 som användes i Europa och ASHRAE 52.2 för Nordamerika. I december 2016 publicerade International Standardization Organization den nya standarden ISO 16890, som globalt ersatte de tidigare standarderna den 1 juli 2018. Med detta som grund har Eurovent Association tagit fram en rekommendation till de som hanterar luftfilter, i synnerhet VVS-konsulter, fastighetsägare och tillverkare av ventilationsaggregat.

 

Hälsorisken – främsta orsaken till nya filterstandarden

Att luftkvaliteten påverkar människors hälsa är det få som har missat. Dålig luft kopplas enligt studier till både astma och andra sjukdomar och genom ventilation med effektiv filtrering kan detta förändras till det bättre. Partiklar (PM) påverkar människor mer än andra luftföroreningar. Ju mindre de är, desto mer påverkas vi.

Det största syftet med den nya luftfilterstandarden är att öka medvetenheten kring de negativa hälsoeffekterna som dålig inneluft ger. Standarden ger den vägledning som behövs för att välja rätt filter under en lång tid framöver. Med ett mer krävande testförfarande leder den även till effektivare filter, vilket i sin tur förbättrar luftkvaliteten inomhus (IAQ).

 

Ny filterklassificering ska göra inomhusklimatet bättre i skolor och på arbetsplatser.

Nya ISO-standarden för luftfilter ska göra inomhusklimatet bättre i skolor och på arbetsplatser, vilket ger positiva hälsoeffekter.

 

Hur klassas filter enligt nya standarden?

Övergången till ISO 16890 innebär att benämningar såsom M5, F7 och F8 utgår och ersätts av nya ISO-filterklasser. Den nya klassificeringen gör det enklare att välja filter baserat på geografisk plats och önskad partikeltolerans i tilluften. Partikelhalten i tilluften ska vara lite lägre än den önskade toleransen i inneluften. Även inomhus uppstår partiklar, exempelvis från matlagning, levande ljus och eldstäder, och därför behöver utspädningsprincipen tillämpas.

 
ISO 16890 filterklass ePM1 ePM2,5 ePM10 Grov (Coarse)
Avskiljningsförmåga 50 – 95 % 50 – 95 % 50 – 95 % Inget krav
Partikelstorlek Upp till 1 μm Upp till 2,5 μm Upp till 10 μm Alla storlekar

Tabellen visar de nya filterklasserna. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna. Procenttalet visar avskiljningsförmåga och avrundas nedåt i femtal. Siffran efter PM visar hur stora partiklarna får vara i mikrometer (μm). Partiklar på upp till 1 μm hittas bland annat i dieselavgaser och smog, mellan 1 och 10 μm i däckslitage och mögelsporer och ännu större i pollen och damm.

 

Jämförelse mellan EN 779 och ISO 16890

För att förenkla omställningen till ISO 16890 har vi tagit fram en tabell som visar vilken motsvarighet deras tidigare filterklasser har i den nya standarden.

 
Filterklass enligt EN 779 Motsvarighet enligt ISO 16890
M5 ePM10 60 %
M6 ePM10 75 %
F7 ePM1 50 %
F8 ePM1 75 %

 

Skärpta Ekodesignkrav ökar vikten av energieffektiva filter

Utöver att filtrera bort farliga partiklar har filter en annan viktig egenskap – de ska ha så lågt luftflödesmotstånd som möjligt. Lägre motstånd ger lägre tryckfall i luftbehandlingsaggregatet, vilket sänker den totala energianvändningen i ventilationssystemet. För att klara Ekodesignkraven från 2018 blir det allt viktigare att välja energieffektiva komponenter och luftfiltren är i allra högsta grad en av dessa.

Vi på IV Produkt välkomnar införandet av den nya standarden och förutspår stora och långsiktiga positiva effekter när det gäller luftkvaliteten inomhus och människors hälsa.

Följ oss gärna: